Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/381/2019

(FO) Remišová Andrea (04.07.1981)

Bzince pod Javorinou 312 , 91611 Bzince pod Javorinou

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
04.10.2019
Zverejnený v OV č.:
192/2019
Dlžník:
Remišová Andrea IČO 04.07.1981, , Bzince pod Javorinou 312, 91611 Bzince pod Javorinou,
Správca:
, Mierové námestie 8, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/381/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/381/2019 S1893
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, správca dlžníka: Andrea Remišová, nar. 4.7.1981, trvale bytom 916 11 Bzince pod Javorinou 312, spisová značka: 40OdK/381/2019 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, dňa 11.08.2019 doručená prihláška pohľadávok veriteľa:

Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831, sídlo: Karadžičova 10, Bratislava, podaná na tlačive: "Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok", poradové číslo 1, zo dňa 24.06.2019. Veriteľ si prihlásil pohľadávky v celkovej výške 452,25 Eur. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.

 

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca