(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
04.10.2019
Zverejnený v OV č.:
192/2019
Dlžník/Úpadca:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10 / 0, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Viera Kubicová , Záhradnícka 68, 82108 Bratislava 2,
Spisová značka súdu:
37K/47/2019
Spisová značka správcu:
37K/47/2019 S272
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Viera Kubicová, správca konkurznej podstaty úpadcu - TRX - Group, s.r.o.  s.r.o., so sídlom J.C.Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 37K/47/2019-64 zo dňa 16.09.2019, zverejnený v Obchodnom vestníku 25.09.2019,  v konaní vedenom pod sp. zn.37K/47/2019-64 týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:

Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 0903703592 alebo emailom na advokat.kubicova@gmail.com.

JUDr. Viera Kubicová, správca konkurznej podstaty