Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/229/2019

(FO) Nagyová Erika (14.05.1971)

Bratislava-Petržalka , Bratislava-Petržalka

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
04.10.2019
Zverejnený v OV č.:
192/2019
Dlžník:
Nagyová Erika IČO 14.05.1971, , Budatínska 3065/81, 85106 Bratislava-Petržalka,
Správca:
JUDr. Oľga Karásková , Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/229/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/229/2019 S1357
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Erika Nagyová, nar. 14.05.1971, trvale bytom Budatínska 3065/81, 851 06 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:

Ku dňu 01.10. 2019  správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

JUDr. Oľga Karásková, správca