Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/199/2019

(FO) Birdáč Kristián (29.09.1982)

Šarovce 363, 93552 Šarovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
08.10.2019
Zverejnený v OV č.:
194/2019
Dlžník:
Kristián Birdáč IČO 29.09.1982, , Šarovce 363, 93552 Šarovce,
Správca:
JUDr. Ing. Petra Štofková , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
32OdK/199/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/199/2019 S1225
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Kristián Birdáč, nar. 29.09.1982, bytom 935 52 Šárovce 363, č.k. 32OdK/199/2019, podľa ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu - Podzámska 32, 2.poschodie, Nové Zámky, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 035/6428072 alebo 0907/120080. 

V Nových Zámkoch, dňa 03.10.2019

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca