Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/199/2019

(FO) Birdáč Kristián (29.09.1982)

Šarovce 363, 93552 Šarovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
08.10.2019
Zverejnený v OV č.:
194/2019
Dlžník:
Kristián Birdáč IČO 29.09.1982, , Šarovce 363, 93552 Šarovce,
Správca:
JUDr. Ing. Petra Štofková , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
32OdK/199/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/199/2019 S1225
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Kristián Birdáč, nar. 29.09.1982, bytom 935 52 Šárovce 363, č.k. 32OdK/199/2019 podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b)  v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

V Nových Zámkoch, dňa 03.10.2019

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca