Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/749/2019

(FO) Bilý Štefan (28.09.1976)

Kpt.Nálepku 385, 08501 Bardejov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
08.10.2019
Zverejnený v OV č.:
194/2019
Dlžník:
Bilý Štefan IČO 28.09.1976, , Kpt. Nálepku 385/32, 08501 Bardejov,
Správca:
, MUDr. Alexandra 4, 06001 Kežmarok,
Spisová značka súdu:
5OdK/749/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/749/2019 S1429
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Štefan Bilý, nar. 28.09.1976, Kpt. Nálepku 385/32, 085 01 Bardejov, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030, BIC: UNCRSKBX.

 

Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

 

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka