Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/481/2019

(FO) Križan Mário (10.07.1976)

Ivanovce 303, 91305 Ivanovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
09.10.2019
Zverejnený v OV č.:
195/2019
Dlžník:
Mário Križan IČO 10.7.1976, , Ivanovce 303, 91305 Ivanovce ,
Správca:
JUDr Jozef Hurtiš , Matice Slovenskej 17, 97101 Prievidza,
Spisová značka súdu:
40OdK/481/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/481/2019
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o nahliadaní do správcovského spisu. V právnej veci Mário Križan  nar. 10.7.1976, trvale bytom 913 05 Ivanovce 303, na ktorý  bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/481/2019 zo dňa 16.7.2019 oznamujem  v zmysle ustanovenia  § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do 14.00hod.  Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle : 0915/570856.