Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/481/2019

(FO) Križan Mário (10.07.1976)

Ivanovce 303, 91305 Ivanovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
09.10.2019
Zverejnený v OV č.:
195/2019
Dlžník:
Mário Križan IČO 10.7.1976, , Ivanovce 303, 913 05 Ivanovce ,
Správca:
JUDr Jozef Hurtiš , Matice Slovenskej 17, 97101 Prievidza,
Spisová značka súdu:
40OdK/481/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/481/2019
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

 

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom, že  bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.-eur , IBAN: SK 8602000000000061849382 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

 

JUDr. Jozef Hurtiš, správca konkurznej podstaty