Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/272/2019

(FO) Tonka Jozef (03.10.1955)

Bratislavská 8367, 01001 Žilina

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
3.10.2019
Dátum zverejnenia:
10.10.2019
Zverejnený v OV č.:
196/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
9OdK/272/2019
ICS:
5119209319
Vydal:
Mgr. Antónia Ďuranová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník:
Jozef Tonka , Bratislavská 8367/42A, 01001 Žilina, Slovensko
Navrhovatelia:
Jozef Tonka , Bratislavská 8367/42A, 01001 Žilina, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Tonka, nar. 03.10.1955, trvale bytom Bratislavská 8367/42 A, 010 01 Žilina, správcom ktorého je JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51 956 012, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51 956 012. II. Ustanovuje do funkcie správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 47 166 142. III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie. IV. Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 47 166 142.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Oznam: