Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/208/2019

(FO) Šagúlová Ľubica (23.12.1971)

Ž. Silbigera 6005/13 , 03401 Ružomberok

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
3.10.2019
Dátum zverejnenia:
10.10.2019
Zverejnený v OV č.:
196/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
9OdK/208/2019
ICS:
5119207248
Vydal:
Mgr. Antónia Ďuranová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník:
Ľubica Šagúlová , Ž. Silbigera 6005/13, 03401 Ružomberok, Slovensko
Navrhovatelia:
Ľubica Šagúlová , Ž. Silbigera 6005/13, 03401 Ružomberok, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ľubica Šagúlová, nar. 23.12.1971, trvale bytom Žigmunda Silbigera 6005/13, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51 956 012, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51 956 012. II. Ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 45 329 711. III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie. IV. Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 45 329 711.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Oznam: