Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/165/2019

(FO) Koza Martin (24.10.1987)

Gočárova 1506, 02201 Čadca

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
3.10.2019
Dátum zverejnenia:
10.10.2019
Zverejnený v OV č.:
196/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
9OdK/165/2019
ICS:
5119205826
Vydal:
Mgr. Antónia Ďuranová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník:
Martin Koza , Gočárova 1506/1, 02201 Čadca, Slovensko
Navrhovatelia:
Martin Koza , Gočárova 1506/1, 02201 Čadca, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Martin Koza, nar. 24.10.1987, trvale bytom Gočárova 1506/1, 022 01 Čadca, adresa na doručovanie Misionárky lásky, Dolný Val 24, 010 01 Žilina, správcom ktorého je JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51 956 012, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51 956 012. II. Ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729. III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie. IV. Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Oznam: