Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/113/2019

(FO) Buššaiová Babinská Diana (05.10.1979)

Hrdinov SNP 6115/96 , 03601 Martin - Podháj

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
3.10.2019
Dátum zverejnenia:
10.10.2019
Zverejnený v OV č.:
196/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
9OdK/113/2019
ICS:
5119204058
Vydal:
Mgr. Antónia Ďuranová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník:
Diana Buššaiová Babinská IČO 31113311, , Hrdinov SNP 6115/96, 03601 Martin - Podháj, Slovensko
Navrhovatelia:
Diana Buššaiová Babinská IČO 31113311, , Hrdinov SNP 6115/96, 03601 Martin - Podháj, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Diana Buššaiová Babinská, nar. 05.10.1979, trvale bytom Hrdinov SNP 6115/96, 036 01 Martin - Podháj, správcom ktorého je JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51 956 012, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51 956 012. II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok, IČO: 33 019 266. III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie. IV. Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok, IČO: 33 019 266.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Oznam: