(PO) SID Košice, spol. s r.o., IČO 36217344

Južná trieda 48, 04001 Košice

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
2.10.2019
Dátum zverejnenia:
10.10.2019
Zverejnený v OV č.:
196/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/20/2019
ICS:
7119208233
Vydal:
JUDr. Róbert Zsiga
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
SID Košice, s.r.o. IČO 36217344, , Južná trieda 48, 04001 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Mária Štiaková , Kurská 2, 04022 Košice, Slovenská republika SID Košice, s.r.o. IČO 36217344, , Južná trieda 48, 04001 Košice, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mária Štiaková, nar. 14.09.1956, bytom Kurská 2, 040 22 Košice, zast.: JUDr. Juraj Špirko, advokát so sídlom Nerudova 6, 040 01 Košice, IČO: 45 009 538 proti dlžníkovi: SID Košice, spol. s r.o., so sídlom: Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 36 217 344 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Rozhodnutie:
O p r a v u j e výrok v uznesení Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/20/2019-77 zo dňa 09. septembra 2019 tak, že správne má znieť: „Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: SID Košice, spol. s r.o., so sídlom: Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 36 217 344.“
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: