Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/260/2019

(FO) Dzurko Vladimír (23.02.1982)

1.mája 636, 07222 Strážske

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
11.10.2019
Zverejnený v OV č.:
197/2019
Dlžník:
Dzurko Vladimír IČO 23.02.1982, , 1. Mája 636/48, 07222 Strážske,
Správca:
Mgr. Róbert Marcinčo , Južná trieda 48, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/260/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/260/2019 S1951
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Vladimír Dzurko, nar. 23.02.1982, trvale bytom 1. mája 636/48, 072 22 Strážske oznamuje v súlade s § 167l ods. 7 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu (IBAN), na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.

 

Číslo účtu (IBAN):            SK72 8330 0000 0027 0170 4392 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

SWIFT:                                  FIOZSKBAXXX

Výška preddavku:             2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy v ktorej má byť pohľadávka popretá najmenej 350,- € a najviac 10.000,- €

Variabilný symbol:                Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:   30OdK/260/2019; označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera; označenie veriteľa, pohľadávka ktorého má byť popretá.

Poučenie:

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

Podľa § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak:

1. bolo podané na predpísanom tlačive

2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo vyššie špecifikovanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Mgr. Róbert Marcinčo, správca