Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/208/2019

(FO) Kádár Ján (04.05.1949)

Veľký Grob 121, 92527 Veľký Grob

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.10.2019
Zverejnený v OV č.:
197/2019
Dlžník:
Ján Kádár IČO 04.05.1949, , Veľký Grob 121, 92527 Veľký Grob,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/208/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/208/2019 S1663
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Ján Kádár, narodený 04.05.1949, trvale bytom 925 27 Veľký Grob 121, štátny občan SR, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Kádár, IČO: 40 215 270, s miestom podnikania 925 27 Veľký Grob 121, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.01.2011 v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/208/2019, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/208/2019 S1663 v kancelárii správcu:  JUDr. Nikoleta Zajko, Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.

V Šamoríne, dňa 07.10.2019

JUDr. Nikoleta Zajko, správca