Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.10.2019
Zverejnený v OV č.:
197/2019
Dlžník:
Mgr. Darina Bírová IČO 13.09.1968, , Neded 428, 92585 Neded,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
36OdK/150/2018
Spisová značka správcu:
36OdK/150/2018 S1663
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Mgr. Darina Bírová, nar. 13.09.1968, trvale bytom 925 85 Neded 428, štátna občianka SR podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Darina Bírová – UNILAND, IČO: 41 167 635, s miestom podnikania 925 85 Neded 310, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou do dňa 05.02.2020, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/150/2018, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 36OdK/150/2018 S1663 v kancelárii správcu:  JUDr. Nikoleta Zajko, Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.

V Šamoríne, dňa 07.10.2019

JUDr. Nikoleta Zajko, správca