(PO) ORA - FORM, s.r.o., IČO 36377724

Závodná 459, 02743 Nižná

ECLI:SK:KSBB:2019:6002898285.5 Sp. zn.: 39K/91/2002 - ...
Dátum zverejnenia:
11.10.2019
Zverejnený v OV č.:
197/2019
Krajský súd v Banskej Bystrici
39K/91/2002, ORA-FORM, s.r.o. "v konkurze", IČO: 36377724, Závodná 459 , Nižná,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

ECLI:SK:KSBB:2019:6002898285.5                               

 

                                                                                              Sp. zn.: 39K/91/2002 - 1040

                                                                                                    IČS:  6002898285                               

ROZVRHOVÉ   UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, sudkyňou JUDr. Miriam Boborovou Sninskou, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ORA - FORM s. r. o. „v konkurze“, Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO: 36 377 724, za ktorého koná JUDr. František Vavráč, Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, o rozdelení výťažku vo výške 19.158,39 €, takto

 

r o z h o d o l :

 

I.         Odmena a výdavky správcov konkurznej podstaty :

•          JUDr. František Vavráč, Horná 51, 974 01 Banská Bystrica - odmena 2.639,60 €, uspokojuje sa vo výške 2.639,60 €,

•          Mgr. art. Renata Ptačin, rodená Bubniaková, nar. 6. decembra 1980, Hálova 1109/12, 851 01 Bratislava - pohľadávka 219,96 Eur, uspokojuje sa vo výške 219,96 €,

•          JUDr. Simona Litvová Bubniaková, rodená Bubniaková, nar. 30. novembra 1982, Tulská 117, 974 04 Banská Bystrica - pohľadávka 219,96 Eur, uspokojuje sa vo výške 219,96 €,

•           Jarmila Bubniaková, rodená Gejdošová, nar. 19. augusta 1955, Bernolákova 6032/13, 974 05 Banská Bystrica - pohľadávka 219,96 Eur, uspokojuje sa vo výške 219,96 €.

 

II.        Súdny poplatok za konkurzné konanie:

•          Slovenská republika, Krajský súd Banská Bystrica, Skuteckého 7, Banská Bystrica - pohľadávka 19,50 € uspokojuje sa vo výške 19,50 €.

 

III.      Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV  [§ 31 ods. 6 písm. b) ZKV]:

•          Ing. Martina Polóny Kovačovičová - ekonomická a účtovná kancelária, Klenová 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 37 327 151 - pohľadávka 137,50 €, uspokojuje sa vo výške 137,50 €,

•          Ing. Martina Polóny Kovačovičová - ekonomická a účtovná kancelária, Klenová 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 37 327 151 - pohľadávka 100,-- €, uspokojuje sa vo výške 100,-- €,

•          Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 - pohľadávka 30,-- €, uspokojuje sa vo výške 30,-- €.

 

IV.       Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV  [§ 31 ods. 6 písm. g) ZKV]:

•          JUDr. Vladimír Zachar, súdny exekútor, Ul. Poľná 31/23, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 136 255 - pohľadávka 136,28 € (4.105,50 Sk), uspokojuje sa vo výške 136,28 €.

 

V.        Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV  [§ 31 ods. 6 písm. i) ZKV]:

•          Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484 - pohľadávka 815,07 €, uspokojuje sa vo výške 815,07 €.

 

VI.       Pohľadávky I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV:

por. č.

1)      BSS, s. r. o., Medvedzie 128/5-3, Tvrdošín, IČO: 36 377 082 - pohľadávka 377,09 € (11.360,29 Sk), uspokojuje sa vo výške 5,03 €,

3)      Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 - pohľadávka 1.060,82 € (31.958,30 Sk), uspokojuje sa vo výške 14,15 €,

5)      ORAVA retail 1, a. s., Seberíniho 2, Bratislava, IČO: 31 635 199 (pôvodne uplatnené veriteľom VIDOX, a. s., Oravická 616/19, Trstená, IČO: 31 635 199) - pohľadávka 1.420,18 € (42.784,30 Sk), uspokojuje sa vo výške 18,94 €,

6)      MALMEX, s. r. o., SNP 149/58, Stará  Turá, IČO: 36 317 624 - pohľadávka 4.137,06 € (124.633,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 55,18 €,

8)      SLUŽBY NIŽNÁ, s. r. o., Závodná 459, Nižná, IČO: 36 377 643 - pohľadávka 36.896,34 € (1.111.539,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 492,09 €,

9a)     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937 874 - pohľadávka 104,56 € (3.150,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 1,39 €,

9b)    Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 36 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, pobočka Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2052/4, Dolný Kubín) - pohľadávka 42.234,85 € (1.272.367,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 563,29 €,

10)    Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 36 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Dolný Kubín, Aleja Slobody 1878, Dolný Kubín) - pohľadávka 534.766,28 € (16.110.369,10 Sk), uspokojuje sa vo výške 7.132,28 €,

11)    SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava, IČO: 36 785 512 - pohľadávka 192,79 € (5.808,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 2,57 €,

12)    Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 36 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici, Ul. Nová č.13, Daňový úrad Dolný Kubín, Kohútov sad 1750/10, Dolný Kubín) -  pohľadávka 295.934,73 € (8.915.329,80 Sk), uspokojuje sa vo výške 3.946,94 €,

13)    ZO OZ KOVO Nižná nad Oravou, Závodná 459, Nižná, IČO: 17 053 536 - pohľadávka 1.584,48 € (47.734,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 21,13 €,

15)    Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 36 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s, Ondavská 3, Bratislava) - pohľadávka 173.094,80 € (5.214.654,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 2.308,60 €,

16)    Nákačka František, nar. 05.11.1947, Ul. Štúrova 443, Nižná - pohľadávka 259,91 € (7.830,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,47 €,

17)    Jarina Jozef, nar. 27.03.1961, Ul. Spiežova 327, Tvrdošín - pohľadávka 231,-- € (6.959,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,08 €,

18)    Šprlák Jozef, nar. 11.01.1973, Suchá Hora 260 - pohľadávka 214,37 € (6.458,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 2,86 €,

19)    Stajník Pavol, nar. 20.06.1959, Medvedzie 164/46-4, Tvrdošín - pohľadávka 322,41 € (9.713,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 4,30 €,

20)    Koválik Cyril, nar. 10.03.1946, Zemianska Dedina 8, Nižná - pohľadávka 337,12 € (10.156,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 4,50 €,

21)    Koválik Tomáš, nar. 23.12.1946, Medvedzie 140/20-76, Tvrdošín - pohľadávka 281,98 € (8.495,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,76 €,

22)    Chajdiak Pavol, nar. 06.01.1959, Podbiel 140 - pohľadávka 281,58 € (8.483,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,76 €,

23)    Matlák Miroslav, nar.15.10.1967, Sídl. Západ 1143/29-4, Trstená - pohľadávka 268,67 € (8.094-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,58 €,

24)    Margeťák Daniel, nar. 23.09.1944, Bernolákova 415, Tvrdošín - pohľadávka 285,10 € (8.589,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,80 €,

26)    Pavčo Anton, nar. 07.11.1955, Oravský Biely Potok 163 - pohľadávka 275,54 € (8.301,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,67 €,

27)    Ďaďo Emil, nar. 30.11.1943, Horná Lehota 95 - pohľadávka 266,61 € (8.032,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,56 €,

28)    Pilar František, nar. 11.09.1951, Habovka 222 - pohľadávka 260,67 € (7.853,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,48 €,

29)    Tekeľ Milan, nar. 13.03.1963, Habovka 241 - pohľadávka 273,39 € (8.236,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,65 €,

30)    Líška Jaroslav, nar. 12.04.1960, Podbiel 260 - pohľadávka 224,03 € (6.749,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 2,99 €,

31)    Loffaj Milan, nar. 29.07.1950, Podbiel 320 - pohľadávka 346,51 € (10.439,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 4,62 €,

32)    Kudzbeľová Katarína, nar. 20.07.1970, Podbiel 69 - pohľadávka 287,99 € (8.676,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,84 €.

 

IX.       Pohľadávka vylúčená z uspokojenia podľa ust. § 33 ods. 1 písm. f) ZKV:

por. č.

33)      Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava - pohľadávka 87.214,- € (5.640.009,-- Sk).

 

X.        Správca konkurznej podstaty je povinný poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do 10 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a súdu predložiť doklady o splnení uznesenia v lehote do 15 dní od jeho právoplatnosti spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 8. októbra 2019

 

 

 

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa