Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
14.10.2019
Zverejnený v OV č.:
198/2019
Dlžník:
Lenka Galandákova IČO 01.12.1980, , Rudník 381, 906 23 Rudník,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/22/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/22/2019 S445
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

  V konkurznej veci dlžníka Lenka Galandáková, nar. 01.12.1980, trvale bytom 906 23  Rudník 381, vedenej na Okresnom súde Trenčín č. k. 38OdK/22/2019 bolo v Obchodnom vestníku č. 172/2019 dňa 06.09.2019 zverejnené 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu, a to položky č. 41 a 42.

     Dňa 20.09.2019 bolo vykonané otváranie obálok s ponukami, ktoré boli následne vyhodnotené. Do ponukového konania sa prihlásil 1 záujemca so svojou ponukou, ktorý zároveň aj splnil všetky predpísané formálne náležitosti. Úspešným záujemcom sa stala spol. Slovak Estate s. r. o., IČO: 50 050 907, so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava s ponukou vo výške 10,03 Eur.

     Vzhľadom k tomu, že nedošlo k uplatneniu práva vykúpiť majetok z konkurzu podľa ust. § 167r ZoKR, správca ponuku úspešného záujemcu akceptoval a vyzve ho na uzavretie kúpnej zmluvy

      V nadväznosti na vyššie uvedené bolo I. kolo verejného ponukového konania ukončené ako úspešné.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca