Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/716/2019

(FO) Baryová Milada (21.01.1968)

Stupník 374/2 , 98526 Málinec

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
15.10.2019
Zverejnený v OV č.:
199/2019
Dlžník:
Baryová Milada IČO 21.01.1968, , Stupník 374/2, 98526 Málinec,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/716/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/716/2019 S1540
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. a v zmysle ustanovenia § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

 

Dlžník: Milada Baryová, nar. 21.01.1968, trvale bytom Stupník 374/2, 985 26 Málinec

Spisová značka: 5OdK/716/2019                                        

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

 

p. č.

 

Identifikácia súpisovej zložky majetku

 

Deň zapísania

 

Dôvod zapísania

 

Súpis. hodnota

 

1.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

V Banskej Bystrici, dňa 29.09.2019

JUDr. Marián Pataj, správca