Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/226/2019

(FO) Vintrová Jarmila (16.10.1955)

Škarniclovská 18 , 90901 Skalica

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.10.2019
Zverejnený v OV č.:
199/2019
Dlžník:
Jarmila Vintrová IČO 16.10.1955, , Škarniclovská 109/18, 909 01 Skalica,
Správca:
, Námestie SNP 3, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
28OdK/226/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/226/2019
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Jarmila Vintrová, nar. 16.10.1955, trvale bytom Škarniclovská 109/18, 909 01 Skalica, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Jarmila Vintrová

v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár