Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/262/2019

(FO) Kotlár Josef (28.04.1969)

Váhovce 618, 92562 Váhovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.10.2019
Zverejnený v OV č.:
199/2019
Dlžník:
Kotlár Josef IČO 28.04.1969, , Váhovce 618, 92562 Váhovce,
Správca:
Mgr. Eva Timár Myjavcová , P. Pazmáňa 2367/17A, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
36OdK/262/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/262/2019 S1527
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Josef Kotlár, nar.: 28.04.1969, bytom 952 62 Váhovce 618, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/262/2019, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.

Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu, zrušuje.