(PO) Europe mark s. r. o., IČO 36739332

Grösslingova 45, 81109 Bratislava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
15.10.2019
Zverejnený v OV č.:
199/2019
Dlžník/Úpadca:
Europe mark, s. r. o. IČO 36739332, , Gröslingova 45, 811 09 Bratislava,
Správca:
Mgr. Peter Podolský , Stachanovská 52, 821 05 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/23/2019
Spisová značka správcu:
37K/23/2019 - S1230
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Peter Podolský , správca konkurznej podstaty úpadcu : Europe mark, s. r. o., so sídlom Gröslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 739 332 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 37K/23/2019, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky, ktorý je vedený v: VUB, a.s., SK89 0200 0000 0031 6004 4751.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.