Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Súd konkurz na majetok úpadcu: K-­ DAMAS s.r.o. v likv...
Dátum vydania:
7.10.2019
Dátum zverejnenia:
15.10.2019
Zverejnený v OV č.:
199/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
2K/61/2011
ICS:
1111238384
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika Insolvency k.s. , Gagarinova 10A, 82105 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: K-­ DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, správcom ktorého je Insolvency k.s. sídlo kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, značka správcu S 1639, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý konkurz,
Rozhodnutie:
Súd konkurz na majetok úpadcu: K-­ DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 druhá veta ZKR).
Oznam: