(PO) TABAKOLAND, a.s., IČO 35741155

Ventúrska 9, 81101 Bratislava

Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
7.10.2019
Dátum zverejnenia:
15.10.2019
Zverejnený v OV č.:
199/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
3K/23/2011
ICS:
1111210710
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
TABAKOLAND, a.s. IČO 35741155, , Ventúrska 9, 81101 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ADVO INSOLVENCY, k.s. , Hollého 10, 94901 Nitra, Slovenská republika Ing. Vladimír Budiač , Seberíniho 1, 82103 Bratislava, Slovenská republika TABAKOLAND, a.s. IČO 35741155, , Ventúrska 9, 81101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TABAKOLAND, a.s., so sídlom Ventúrska 9, 811 01 Bratislava, IČO: 35 741 155,
Rozhodnutie:
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: TABAKOLAND, a.s., so sídlom Ventúrska 9, 811 01 Bratislava, IČO: 35 741 155 správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, S 1604.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Oznam: