(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Súd priznáva správcovi: JUDr. Lenka Ivanová, so sídlo...
Dátum vydania:
1.10.2019
Dátum zverejnenia:
15.10.2019
Zverejnený v OV č.:
199/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/14/2019
ICS:
1119203677
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Ladislav Bašternák , Námestie Slobody 7440/13, Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Okresný úrad , Tomášikova 46, 83205 Bratislava, Slovenská republika JUDr. Lenka Ivanová IČO 51443384, , Plynárenská 1, 82109 Bratislava, Slovenská republika Ladislav Bašternák , Námestie Slobody 7440/13, Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Ladislav Bašternák, nar. 07.09. 1972, trvale bytom Námestie slobody č.13, 811 06 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
Rozhodnutie:
Súd priznáva správcovi: JUDr. Lenka Ivanová, so sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1811, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.600,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: