Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.10.2019
Zverejnený v OV č.:
200/2019
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 94501, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Anna PETRÍKOVÁ, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož – Záhrada (ďalej len "dlžník") , v súlade s § 167n ods. 1, druhá veta ZKR vyhlasujem 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 150/2019 zo dňa 6.8.2019, a to :

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 1 – súpisová hodnota 82,80 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

1.

Orná pôda

1342

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

567

„E“

1/40

16,78

2.

Orná pôda

704

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

586

„E“

1/40

8,80

   3.

Orná pôda

1238

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

641

„E“

1/40

15,48

4.

Orná pôda

998

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

694

„E“

1/40

12,48

5.

Orná pôda

465

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

1175

„E“

1/40

5,81

6.

Orná pôda

1788

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

1255

„E“

1/40

22,35

7.

Orná pôda

88

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

1314

„E“

1/40

1,10

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 2 – súpisová hodnota 0,86 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

8.

Orná pôda

57

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1527

448/1

„E“

1/40

0,71

9.

Orná pôda

12

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1527

448/2

„E“

1/40

0,15

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 3 – súpisová hodnota 0,21 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

10.

Orná pôda

753

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1650

808

„E“

7/12480

0,21

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 4 – súpisová hodnota 20,97 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

11.

Orná pôda

10066

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1662

826

„E“

1/240

20,97

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 5 – súpisová hodnota 10,86 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

12.

Orná pôda

4971

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1901

823/1

„E“

1/240

10,36

13.

Tr. tráv. porasty

237

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1901

823/2

„E“

1/240

0,50

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 6 – súpisová hodnota 0,70 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

14.

Zast.pl. a nádvoria

12

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1916

135/1

„E“

1/40

0,30

15.

Zast.pl. a nádvoria

16

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1916

135/2

„E“

1/40

0,40

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 7 – súpisová hodnota 0,04 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

16.

Zast.pl. a nádvoria

63

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2124

808

„C“

7/12480

0,04

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 8 – súpisová hodnota 0,49 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

17.

Tr. tráv. porasty

761

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2126

809/5

„C“

7/12480

0,21

18.

Tr. tráv. porasty

174

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2126

809/7

„C“

7/12480

0,05

19.

Tr. tráv. porasty

153

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2126

809/8

„C“

7/12480

0,05

20.

Tr. tráv. porasty

640

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2126

809/9

„C“

7/12480

0,18

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 9 – súpisová hodnota 13,43 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

21.

Orná pôda

1074

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2721

1078

„E“

1/40

13,43

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 10 – súpisová hodnota 179,66 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

22.

Záhrada

82

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1468

112/3

„E“

7/12480

0,05

23.

Záhrada

31

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1468

112/5

„E“

7/12480

0,02

24.

Záhrada

66

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1468

112/6

„E“

7/12480

0,04

25.

Tr. tráv. porasty

71

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1600

798/1

„E“

7/12480

0,02

26.

Tr. tráv. porasty

1126

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1600

798/2

„E“

7/12480

0,32

27.

Tr. tráv. porasty

25

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1600

798/4

„E“

7/12480

0,01

28.

Lesné pozemky

35469

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1646

797/2

„E“

7/12480

9,95

29.

Tr. tráv. porasty

13226

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2117

576

„E“

7/12480

3,71

30.

Ostatné plochy

2872

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2118

658

„E“

7/12480

0,81

31.

Orná pôda

2853

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2119

773

„E“

7/12480

0,80

32.

Lesné pozemky

34492

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2123

797/1

„E“

7/12480

9,67

33.

Tr. tráv. porasty

2553

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2125

809/1

„C“

7/12480

0,72

34.

Tr. tráv. Porasty

125

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2194

799/23

„C“

7/12480

0,04

35.

Záhrada

2440

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2194

112/2

„E“

7/12480

1,37

36.

Záhrada

94

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2194

112/4

„E“

7/12480

0,05

37.

Tr. tráv. Porasty

70

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

799/21

„E“

7/12480

0,02

38.

Tr. tráv. Porasty

280

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

799/22

„E“

7/12480

0,08

39.

Lesné pozemky

2842

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1224/10

„E“

7/12480

0,80

40.

Lesné pozemky

339

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1224/11

„E“

7/12480

0,10

41.

Lesné pozemky

546

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1224/12

„E“

7/12480

0,15

42.

Zast.pl. a nádvoria

189

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1254/8

„E“

7/12480

0,11

43.

Tr. tráv. Porasty

31451

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

798/3

„C“

7/12480

8,82

44.

Lesné pozemky

178789

SR

Lietavská Lúčka-Svinná

Babkov

456

744

„E“

1/630

142,00

 

(ďalej ako "predmet speňažovania")

  1. Predmet speňažovania sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažuje ako jednotlivé súbory nehnuteľností.
  2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Podzámska 32, 94001 Nové Zámky - v zalepených obálkach s nápisom „ Anna Petríková – KONKURZ - Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená ako 100% z hodnoty súpisových hodnôt zložiek majetku - jednotlivých súborov tvoriacich Predmet speňažovania  (OV č. 150/2019 zo dňa 6.8.2019)
  3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit banke, a. s., IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená t.j. pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
  4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
  5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania.
  6. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
  7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania.
  8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
  9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese suchanova.vlasta@gmail.com  alebo suchanova@mail.t-com.sk alebo na telefónnom čísle 035/6420 724, 0915 728 722, 0618 907 248.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca