Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/562/2019

(FO) Gromovská Eva (02.10.1964)

Handlová , 97251 Handlová

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
17.10.2019
Zverejnený v OV č.:
201/2019
Dlžník:
Eva Gromovská IČO 02.10.1964, , Námestie baníkov 7, 97251 Handlová,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20/361, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/562/2019
Spisová značka správcu:
S373
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Andrej Jaroš, správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Gromovská, nar.: 02.10.1964, trvale bytom 972 21 Handlová, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“), týmto v zmysle §167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že mu bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Prihláška veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Grösslingova 77, 824 68 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31 351 026 v celkovej sume vo výške 5.338,74 eur doručená dňa 08.10.2019.

V Trenčíne, dňa 14.10.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu