Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/530/2019

(FO) Bartúnek Adolf (16.10.1963)

Ilava , 01901 Ilava

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.10.2019
Zverejnený v OV č.:
201/2019
Dlžník:
Adolf Bartúnek IČO 16.10.1963, , Ilava 019 01, 019 01 Ilava,
Správca:
JUDr. Matúš Košara , Piaristická 46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/530/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/530/2019 S 1395
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Adolf Bartúnek, nar. 16.10.1963, trvale bytom Ilava končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Adolf Bartúnek, nar. 16.10.1963, trvale bytom Ilava v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje