Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/265/2019

(FO) Mikušová Gabriela (01.10.1975)

Dolné Srnie 256 , 91641 Dolné Srnie

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
18.10.2019
Zverejnený v OV č.:
202/2019
Dlžník:
Gabriela Mikušová IČO 01.10.1975, , Dolné Srnie 256, 91641 Dolné Srnie,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/265/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/265/2019 S1663
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka Gabriela Mikušová, nar. 01.10.1975, bytom 925 83 Žihárec, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 359 378 74:

Poradové číslo veriteľa

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

Prihlásená suma

5/1 až 5/8

04.10.2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,

8 200,11 EUR

prihlásené prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.

V Šamoríne, dňa 15.10.2019

JUDr. Nikoleta Zajko, správca