Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
21.10.2019
Zverejnený v OV č.:
203/2019
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 945 01 , 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Gabriela Melušová, nar. 15.1.1980, bytom Sovietskej armády č. 6, 956 19 Krnča t.č.: Základná škola Gogolova 2143/7, 955 01 Topoľčany (ďalej len "dlžník") , v súlade s § 167n ods. 1, druhá veta ZKR vyhlasujem 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019, a to

osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 306 - špz: KN176EO - VIN: VF37AKFXT32743918 - dočasne vyradené z evidencie /§ 24a ods. 1 písm. a) zák. č. 725/2007 Z.z./ - súpisová hodnota 400 eur - podiel dlžníka 1/1 v BSM

(ďalej ako "predmet speňažovania")

  1. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Podzámska 32, 94001 Nové Zámky - v zalepených obálkach s nápisom „ Anna Petríková – KONKURZ - Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená ako 100%  hodnoty súpisovej hodnoty majetku tvoriaceho Predmet speňažovania  (OV č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019)
  2. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit banke, a. s., IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená t.j. pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
  3. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
  4. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania.
  5. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
  6. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania.
  7. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
  8. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese suchanova.vlasta@gmail.com  alebo suchanova@mail.t-com.sk alebo na telefónnom čísle 035/6420 724, 0915 728 722, 0618 907 248.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca