Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/157/2019

(FO) Herda Ján (23.03.1983)

P. O. Hviezdoslava 2330, 95501 Topoľčany

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
22.10.2019
Zverejnený v OV č.:
204/2019
Dlžník:
Ján Herda IČO 23.3.1983, , P.O. Hviezdoslava 56/2330, 95501 Topoľčany,
Správca:
JUDr. Jozef Majorán , Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
32OdK/157/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/157/2019 S423
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Zapísanie  pohľadávok  doručených  po  uplynutí  základnej  prihlasovacej  lehoty  do  zoznamu pohľadávok

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 167l upravuje prihlasovanie pohľadávok prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :

§ 167l - Prihlasovanie a popieranie pohľadávok

(1)Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

(2)Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.

(3)Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

(4)Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník.

(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.

(6)K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané.

Základná  lehota  na  prihlasovanie  pohľadávok  skončila  v  predmetnom  konkurze  dňa  7.10.2019. Správcovi bola doručená dňa 9.10.2019 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :

Veriteľ : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874

Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka.

Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :

Por.č.

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma

1

397,61 €

XX

XX

XX

XX

397,61 €

Právny dôvod

Výkaz nedoplatkov č. 1909150517 zo dňa 12.06.2019 Pohľadávka pozostávajúca z nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018  v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

2

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201701 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

3

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201702 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

4

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201703 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

5

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201704 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

6

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201705 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

7

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201706 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

8

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201707 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

9

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201708 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

10

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201709 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

11

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201710 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

12

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201711 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

13

61,81 €

XX

XX

XX

XX

61,81 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201712 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

14

66,78 €

XX

XX

XX

XX

66,78 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201712 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

15

26,23 €

XX

XX

XX

XX

26,23 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201712 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

16

42,29 €

XX

XX

XX

XX

42,29 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201712 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

17

66,78 €

XX

XX

XX

XX

66,78 €

Právny dôvod

Predpis poistného za obdobie 201712 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok pod číslom V/2-18

Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že nemôžu byť popretá tak, ako je vyššie citované.

JUDr. Jozef Majorán, správca