Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
23.10.2019
Zverejnený v OV č.:
205/2019
Dlžník/Úpadca:
K-DAMAS s.r.o. v konkurze IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava,
Spisová značka súdu:
2K/61/2011
Spisová značka správcu:
2K/61/2011
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Spoločnosť Insolvency k.s., správca úpadcu K- DAMAS s.r.o. v konkurze, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732 podľa § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii  v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.11.2019 o 15:30 v kancelárii správcu na adrese Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava (1. poschodie) s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2.  Voľba zástupcu veriteľov

3. Záver

Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby originál platného výpisu z Obchodného registra (prípadne iného registra, ak sa nezapisujú do Obchodného registra) spolu s platným dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.