Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.10.2019
Zverejnený v OV č.:
206/2019
Dlžník:
Ladislav Császár IČO 17.03.1976, , Slovenská 17, 94110 Tvrdošovce,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
29OdK/153/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/153/2019 S1220
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

č. zl.

štát

obec

k. ú.

LV

parc. č.

regis.

druh pozemku

výmera v m2

podiel

súpisová hodnota

1

SR

Selice

Selice

1874

2518/14

E

zastavaná plocha a nádvorie

803

1/3

500,00 €

2

SR

Selice

Selice

1875

2518/15

E

záhrada

891

5/18

750,00 €

 

č. zl.

štát

obec

k. ú.

LV

ulica

súp. č.

popis stavby

na parc. č.

podiel

súpisová hodnota

3

SR

Selice

Selice

1520

Perješ

818

rodinný dom

2518/1

5/18

3 330,00 €

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.