Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/780/2018

(FO) Pužová Ingrida (05.04.1982)

Podskalka 5903, 06601 Humenné

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
24.10.2019
Zverejnený v OV č.:
206/2019
Dlžník:
Pužová Ingrida IČO 05.04.1982, , Podskalka 5903 / 92, 06601 Humenné,
Správca:
, Raymanova 2766/9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/780/2018
Spisová značka správcu:
2OdK/780/2018 S1673
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,  so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Ingrida Pužová, nar.: 05.04.1982, trvale bytom Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné,  týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 2OdK/780/2019  vedenom na Okresnom súde Prešov, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet pre poukazovanie preddavku.

 

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

 

Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v ČSOB, a. s. SK74 7500 0000 0040 1919 7497, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

špecifický symbol: 278018

 

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

 

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár                                   

SKP dlžníka Pužová Ingrida