Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/145/2017

(FO) Sedláková Miriama (04.07.1980)

Plzenská 2840, 08001 Prešov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
24.10.2019
Zverejnený v OV č.:
206/2019
Dlžník:
Sedláková Miriama IČO 04.07.1980, , Plzenská 2840 / 29, 08001 Prešov,
Správca:
, Raymanova 2766/9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
1OdK/145/2017
Spisová značka správcu:
1OdK/145/2017 S1673
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,  so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Miriama Sedláková, nar.: 04.07.1980, trvale bytom Plzenská 29, 080 01 Prešov, týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 2OdK/780/2019  vedenom na Okresnom súde Prešov, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet pre poukazovanie preddavku.

 

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

 

Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v ČSOB, a. s. SK74 7500 0000 0040 1919 7497, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

špecifický symbol: 114517

 

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

 

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár                                   

SKP dlžníka Sedláková Miriama