Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/386/2019

(FO) Gonda Ján (26.12.1961)

Oľka 67, 06704 Oľka

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
25.10.2019
Zverejnený v OV č.:
207/2019
Dlžník:
Gonda Ján IČO 26.12.1961, , Oľka 67, 06704 Oľka,
Správca:
, Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/386/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/386/2019 S1696
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu

V právnej veci dlžníka Ján Gonda, nar. 26.12.1961, Oľka 67, 067 04 Oľka, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 04.06.2019, sp. zn.: 2OdK/386/2019, zverejneným v OV. č. 111/2019 zo dňa 11.06.2019 vyhlásený konkurz, týmto oznamujeme, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s., tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná aj v zozname správcov vedenom MS SR) je: Hlavná 29, 080 01 Prešov.

Nahliadať do spisov je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok vždy 08:00 -12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie je potrebné si vopred dohodnúť na emailovej adrese: office@itrust.sk alebo na tel. č. +421 2 2042 0140.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca