Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/935/2019

(FO) Tóth Csongor (19.06.1959)

Radzovce 562, 98558 Radzovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.10.2019
Zverejnený v OV č.:
207/2019
Dlžník:
Tóth Csongor IČO 19.06.1956, , Radzovce 562, 98558 Radzovce,
Správca:
Mgr. Martina Vaculčíková , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/935/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/935/2019 S1925
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Martina Vaculčíková, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925, správca dlžníka: Csongor Tóth, narodený 19.06. 1956, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK09 0900 0000 0051 5610 6330, VS: 49352019, do poznámky prosím uviesť „konkurz Csongor Tóth“.

V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

V Banskej Bystrici, 21.10.2019

Mgr. Martina Vaculčíková, správca