Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/935/2019

(FO) Tóth Csongor (19.06.1959)

Radzovce 562, 98558 Radzovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
25.10.2019
Zverejnený v OV č.:
207/2019
Dlžník:
Tóth Csongor IČO 19.06.1956, , Radzovce 562, 98558 Radzovce,
Správca:
Mgr. Martina Vaculčíková , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/935/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/935/2019 S1925
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Martina Vaculčíková, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, správca dlžníka Csongor Tóth, narodený 19.06. 1956, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku,  nahliadať do správcovského spisu v kancelárii na adrese: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: vaculcikova@agbr.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 21.10.2019

Mgr. Martina Vaculčíková

správca dlžníka