Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/141/2018

(FO) Kleman Juraj (29.04.1963)

Krížna 179, 94111 Palárikovo

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
28.10.2019
Zverejnený v OV č.:
208/2019
Dlžník:
Juraj Kleman IČO 29.04.1963, , Krížna 179/20, 941 11 Palárikovo,
Správca:
, 1. Mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
27OdK/141/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/141/2018 S1645
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

ponukové konanie – zverejnené v OV č. 150/2019 dňa 06.08.2019

Správca konkurznej podstaty konštatoval, že ponukového konania sa zúčastnil 1 záujemca, a vyhral ponukové konanie.

Na základe vyššie uvedeného správca verejné ponukové konanie vyhodnotil ako úspešné.

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár