Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/51/2019

(FO) Kasášová Irena (08.04.1960)

Šurany , 94201 Šurany

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.10.2019
Zverejnený v OV č.:
208/2019
Dlžník:
Irena Kasášová IČO 08.04.1960, , Nábrežná 18, 94201 Šurany,
Správca:
, 1. Mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
28OdK/51/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/51/2019 S1645
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Pohľadávka voči Mestský podnik služieb Šurany: 1076,02 EUR

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár