(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na m...
Dátum vydania:
23.10.2019
Dátum zverejnenia:
29.10.2019
Zverejnený v OV č.:
209/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
Mgr. Zuzana Makovníková
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748 uznesením 4R/1/2012-2947 zo dňa 23.9. 2019 prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 80.409,08 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 372 až 374, 375a až 375e a 608 až 609, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 17.10. 2019.