Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/935/2019

(FO) Tóth Csongor (19.06.1959)

Radzovce 562, 98558 Radzovce

Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. z...
Dátum vydania:
21.10.2019
Dátum zverejnenia:
29.10.2019
Zverejnený v OV č.:
209/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
4OdK/935/2019
ICS:
6119365142
Vydal:
JUDr. Michaela Kútiková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
Csongor Tóth , Radzovce 562, 98558 Radzovce, Slovensko
Navrhovatelia:
Csongor Tóth , Radzovce 562, 98558 Radzovce, Slovensko
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Csongor Tóth, narodený 19.06. 1956, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie:
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/935/2019 zo dňa, tak, že: v záhlaví, v I. časti výroku a v odôvodnení uznesenia sa označenie dlžníka „Csongor Tóth, narodený 19. 06. 1956, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce“ nahrádza nasledovným znením: „Csongor Tóth, narodený 19. 06. 1959, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce“.
Poučenie:
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustné podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia sťažnosti v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení. V prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Oznam: