Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/839/2019

(FO) Berky Marek (26.01.1988)

Osloboditeľov 1034, 97666 Polomka

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
31.10.2019
Zverejnený v OV č.:
211/2019
Dlžník:
Berky Marek IČO 26.01.1988, , Osloboditeľov 1034 / 41, 97666 Polomka,
Správca:
Mgr. Robert Antal , Ul. Kláry Jarunkovej 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/839/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/839/2019 S527
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca úpadcu, vzhľadom k tomu, že zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

Mgr. Robert Antal

správca