Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
31.10.2019
Zverejnený v OV č.:
211/2019
Dlžník:
Ladislav Császár IČO 17.03.1976, , Slovenská 17, 94110 Tvrdošovce,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
29OdK/153/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/153/2019 S1220
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku dlžníka: Ladislav Császár, nar. 17. 03. 1976, bytom: Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce, súpisových zložiek majetku č. 1 - 3:

č. zl.

štát

obec

k. ú.

LV

parc. č.

regis.

druh pozemku

výmera v m2

podiel

súpisová hodnota

1

SR

Selice

Selice

1874

2518/14

E

zastavaná plocha a nádvorie

803

1/3

500,00 €

2

SR

Selice

Selice

1875

2518/15

E

záhrada

891

5/18

750,00 €

 

č. zl.

štát

obec

k. ú.

LV

ulica

súp. č.

popis stavby

na parc. č.

podiel

súpisová hodnota

3

SR

Selice

Selice

1520

Perješ

818

rodinný dom

2518/1

5/18

3 330,00 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, do dňa 12. 11. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Czászár", inak sa na ňu neprihliada.

2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:

- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za súbor majetku,

- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené,

- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila),

- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,

- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený ako neúspešný,

- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS: 291532019.

4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.

6. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.

8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.