Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/125/2018

(FO) Kunkela Miroslav (24.11.1951)

Čeľadice , 95103 Čeľadice

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
31.10.2019
Zverejnený v OV č.:
211/2019
Dlžník:
Miroslav Kunkela IČO 24.11.1951, , Čeľadice 221, 95103 Čeľadice,
Správca:
, 1. Mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
23OdK/125/2018
Spisová značka správcu:
23OdK/125/2018 S1645
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o treťom kole ponukového konania

Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to:

Pozemky: Na parcely registra „E-KN“

Por.č.

LV č.

Parcelé číslo

Výmera

v m2

Druh pozemku

Kat. územie

Obec

Spoluv.

podiel

1.

1353

10

764

Orná pôda

Čeľadice

Čeľadice

1/720

14/1

521

Orná pôda

14/2

914

Orná pôda

2.

1355

13

763

Orná pôda

Čeľadice

Čeľadice

1/720

(ďalej len „Predmet ponukového konania“)

1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane nízke ponuky.

2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.

3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty na predkladanie ponúk.

4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.

5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami ponukového konania.

Podmienky ponukového konania

A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.

B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.

C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:

- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do slovenského jazyka.

- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.

- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.

- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.

- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.

- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.

- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s., 1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 23OdK/125/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.

- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.

E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31 1100 0000 0029 4607 0172.

F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.

G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.

I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky v plnej výške kúpnej ceny.

V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: rolanddiosi@gmail.com

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár