(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Upovedomenie o zrušení pojednávania Okresný súd Prešov v pr...
Dátum vydania:
24.10.2019
Dátum zverejnenia:
31.10.2019
Zverejnený v OV č.:
211/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5K/14/2019
ICS:
8119213045
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, 06601 Kochanovce 231, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, 06601 Kochanovce 231, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Upovedomenie o zrušení pojednávania Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804, právne zast.: Advokátska kancelária Rieglová & Kadáková s.r.o., so sídlom Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 330 091 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126, Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 05.11.2019 o 09.00 hod. na Okresnom súde v Prešove, v miestnosti č. dv.: 306 je z r u š e n é z dôvodu: že dlžník súhlasil s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu na jeho majetok bez pojednávania.