(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
24.10.2019
Dátum zverejnenia:
31.10.2019
Zverejnený v OV č.:
211/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5K/14/2019
ICS:
8119213045
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, 06601 Kochanovce 231, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, 06601 Kochanovce 231, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804, právne zast.: Advokátska kancelária Rieglová & Kadáková s.r.o., so sídlom Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 330 091 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126, takto
Rozhodnutie:
I. Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník. II. Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. III. Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: