(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
04.11.2019
Zverejnený v OV č.:
212/2019
Dlžník/Úpadca:
Bašternák Ladislav IČO 07.09.1972, , Námestie slobody 7440 / 13, 81106 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Plynárenská 1, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1811
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

JUDr. Lenka Ivanová, správca úpadcu Ladislava Bašternáka v konkurze sp.zn. 8K/14/2019 dopĺňa v súlade s §76  ZKR súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu.

Iná majetková hodnota – nájomné vo výške ku dňu doplnenia súpisu za prenájom majetku pod súp. zložkou súpisu č. 1 titulom nájomnej zmluvy zo dňa 01.10.2012

Por. č. súpisovej zložky: 24

Deň zápisu: 29.10.2019

Dôvod zápisu: majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Súpisová hodnota: 15.900 EUR

V Bratislave dňa 29.10.2019

JUDr. Lenka Ivanová, správca