Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/637/2019

(FO) Bakalík Filip (22.09.1992)

Soblahov 741, 91338 Soblahov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
04.11.2019
Zverejnený v OV č.:
212/2019
Dlžník:
Filip Bakalík IČO 22.09.1992, , Soblahov 741, 913 38 Soblahov,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/637/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/637/2019 S445
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

     Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu  ohľadne zisťovania majetku dlžníka a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa  22.10.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

      Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Filip Bakalík,  nar.  22.09.1992,   trvale bytom 913 38 Soblahov 741, uznesením  Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/637/2019 zo dňa 04.09.2019 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.

     Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Filip Bakalík,  nar.  22.09.1992,   trvale bytom 913 38 Soblahov 741,   sp. zn.38OdK/637/2019 zrušuje.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca