(PO) RTG Balance s.r.o., IČO 47908424

Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
28.10.2019
Dátum zverejnenia:
05.11.2019
Zverejnený v OV č.:
213/2019
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
25K/13/2019
ICS:
2119208740
Vydal:
Mgr. Petra Janeková
Vydal FN:
vyššia súdna úradníčka
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
RTG Balance IČO 47908424, , Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Navrhovatelia:
RTG Balance IČO 47908424, , Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika RTG Balance s. r. o. IČO 47908424, , Športová ulica 6926/28F, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RTG Balance s.r.o., IČO: 47 908 424, Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 34922/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie:
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: RTG Balance s.r.o., IČO: 47 908 424, Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 34922/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Oznam: